KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Ürünlerimiz

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu : CMF MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres                   : Pelitli Mah. 4470. Sok. Memtaş Tic. Sit. No:14 Gebze / Kocaeli

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrim içi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı ve Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırlamış bulunuyoruz.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

1. Ziyaretçilerimiz

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri : Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları : Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

2. Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri : Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları: Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Bilgi

Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi

3. Müşterilerimiz

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri : Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlemi Bilgileri, Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri, Finans Bilgileri, Pazarlama Bilgileri,

Kişisel Veri İşleme Amaçları : Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

4. Potansiyel Müşterilerimiz

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlemi Bilgileri, Pazarlama Bilgileri, Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları: Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yönetilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

5. Tedarikçi Çalışanımız

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Özlük Bilgileri, Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgileri,

Kişisel Veri İşleme Amaçları : Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

 

 

6. Tedarikçi Yetkilimiz:

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Fiziksel Mekan Güvenliği, Müşteri İşlemi Bilgileri, Finans Bilgileri, Pazarlama Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları: İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; başvuru formları, iş sözleşmesi, sözleşmeler, özgeçmiş, iş yerinde bulunan elektronik takip ve fizikselerişim kontrol sistemleri, (ÖRN: CCTV), bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ÖRN:telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), İŞKUR ve özel istihdambüroları (Kariyer.net, vb. dahil), üçüncü taraflar (ÖRN: KKB ve Findeks), websitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, CMF MAKİNA tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda 6698 sayılı Kanun’un 5 maddesinde belirtilmiş olan; Kanunlarda açıkça öngörülmesi. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilecektir. Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yurt içindeki yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla adli makamlara aktarılabilecektir. Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla adli makamlara aktarılabilecektir. Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlarla paylaşılabilecektir Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır. Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yurt içindeki Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla adli makamlara aktarılabilecektir.

 

 

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz ?

CMF MAKİNA olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir ?

Kişisel verilerinize ilişkin;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kanunun 11. Maddesindeki ilgili kişilerin haklarını düzenleyen taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuruda Uyulacak Esaslar Hakkında Tebliğe” göre iş yeri adresine veya şirket kvkk mail adresi olan kvkk@cmfmakina.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Konu hakkında detaylı bilgi için ilgili kişi başvuru formunu inceleyebilirsiniz.